เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน808.06122.55101.5687.43 %
ตุลาคม808.06271.70202.3574.96 %
พฤศจิกายน808.06271.70245.1069.67 %
ธันวาคม808.06343.90299.2562.97 %
มกราคม808.06339.15299.2562.97 %
กุมภาพันธ์347.70285.00
มีนาคม343.90207.58
เมษายน186.20193.80
พฤษภาคม237.50175.75
มิถุนายน161.50206.82
กรกฎาคม193.80
สิงหาคม206.82
รวม 6 เดือน1,696.701,432.50
รวม 12 เดือน3,026.42