เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน765.00
ตุลาคม25.30
พฤศจิกายน25.30
ธันวาคม
มกราคม25.3025.68
กุมภาพันธ์25.68
มีนาคม25.68
เมษายน0.9527.36
พฤษภาคม27.36
มิถุนายน27.36
กรกฎาคม28.05
สิงหาคม28.05
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน