เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน703.88703.88936.70299.2557.49 %
ตุลาคม703.88703.88508.25299.2557.49 %
พฤศจิกายน703.88703.88562.40299.2557.49 %
ธันวาคม703.88703.88508.25299.2557.49 %
มกราคม703.88703.88562.40299.2557.49 %
กุมภาพันธ์703.88703.88655.50299.2557.49 %
มีนาคม703.88703.88409.45299.2557.49 %
เมษายน703.88703.88425.60394.2543.99 %
พฤษภาคม703.88703.88513.95389.5044.66 %
มิถุนายน703.88206.15411.35
กรกฎาคม703.88186.20408.50
สิงหาคม703.88237.50401.85
รวม 6 เดือน4,223.284,223.283,733.501,795.5057.49 %
รวม 12 เดือน8,446.565,712.354,100.20