เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน542.63542.63241.40202.1262.75 %
ตุลาคม542.63542.63242.01202.1255.40 %62.75 %
พฤศจิกายน542.63542.63242.01202.1255.40 %62.75 %
ธันวาคม542.63542.63242.01202.1255.40 %62.75 %
มกราคม542.63542.63323.99202.1240.29 %62.75 %
กุมภาพันธ์542.63542.63323.99202.1240.29 %62.75 %
มีนาคม542.63542.63323.99202.1240.29 %62.75 %
เมษายน542.63542.630.95370.08202.1231.80 %62.75 %
พฤษภาคม542.63542.63370.08202.1231.80 %62.75 %
มิถุนายน542.63542.63370.08202.1231.80 %62.75 %
กรกฎาคม542.63542.63202.12202.1262.75 %62.75 %
สิงหาคม542.63542.63202.12202.1262.75 %62.75 %
รวม 6 เดือน3,255.783,255.781,212.7362.75 %
รวม 12 เดือน6,511.566,511.562,425.4662.75 %