เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,327.283,328.434,275.69514.52739.33686.9984.54 %77.79 %83.93 %
ตุลาคม3,323.813,323.814,272.23606.13469.951,064.3481.76 %85.86 %75.09 %
พฤศจิกายน3,323.813,323.814,272.23720.89876.01548.8078.31 %73.64 %87.15 %
ธันวาคม3,323.813,323.814,272.23554.80669.11440.8883.31 %79.87 %89.68 %
มกราคม3,327.283,323.814,272.23634.23817.05683.0680.94 %75.42 %84.01 %
กุมภาพันธ์3,329.593,323.814,272.23553.17425.07651.8983.39 %87.21 %84.74 %
มีนาคม3,323.813,323.814,272.23716.95409.44736.7178.43 %87.68 %82.76 %
เมษายน3,329.593,323.814,272.23463.10125.02242.9786.09 %96.24 %94.31 %
พฤษภาคม3,329.593,323.814,272.23710.41411.97200.7478.66 %87.61 %95.30 %
มิถุนายน3,323.813,323.814,272.23397.45607.15223.5288.04 %81.73 %94.77 %
กรกฎาคม3,329.593,326.124,272.23747.82496.98207.5377.54 %85.06 %95.14 %
สิงหาคม3,319.203,328.434,272.231,143.15803.62302.1865.56 %75.86 %92.93 %
รวม 6 เดือน19,955.5819,947.4825,636.843,583.743,996.534,075.9682.04 %79.96 %84.10 %
รวม 12 เดือน39,911.1739,897.2751,270.227,762.616,850.705,989.6080.55 %82.83 %88.32 %