เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,126.561,145.581,088.53304.26256.30375.7972.99 %77.63 %65.48 %
ตุลาคม1,088.531,088.531,088.53461.25533.25494.6757.63 %51.01 %54.56 %
พฤศจิกายน1,088.531,126.561,069.51529.29521.88420.5951.38 %53.67 %60.67 %
ธันวาคม1,088.531,145.581,107.54289.08575.90590.6173.44 %49.73 %46.67 %
มกราคม1,088.531,107.541,107.54515.50658.07541.4952.64 %40.58 %51.11 %
กุมภาพันธ์1,088.531,164.591,107.54277.94611.70388.0374.47 %47.48 %64.96 %
มีนาคม1,259.671,145.581,088.53396.57559.21536.3768.52 %51.19 %50.73 %
เมษายน1,259.671,145.581,088.53447.54172.56257.3464.47 %84.94 %76.36 %
พฤษภาคม1,259.671,088.531,088.53405.54168.57111.4767.81 %84.51 %89.76 %
มิถุนายน1,259.671,088.531,126.56472.10267.00430.0362.52 %75.47 %61.83 %
กรกฎาคม1,145.581,088.531,126.54360.66617.37363.0868.52 %43.28 %67.77 %
สิงหาคม1,145.581,088.531,126.54316.09381.23423.6972.41 %64.98 %62.39 %
รวม 6 เดือน6,569.216,778.386,569.192,377.333,157.112,811.1863.81 %53.42 %57.21 %
รวม 12 เดือน13,899.0513,423.6613,214.424,775.825,323.044,933.1665.64 %60.35 %62.67 %