เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,849.171,849.171,868.182,904.151,014.363,469.59-57.05 %45.14 %-85.72 %
ตุลาคม1,887.201,678.021,659.012,867.741,008.071,244.43-51.96 %39.93 %24.99 %
พฤศจิกายน1,868.181,887.201,944.252,124.201,565.091,421.47-13.70 %17.07 %26.89 %
ธันวาคม1,906.211,887.201,944.252,214.062,685.541,916.69-16.15 %-42.30 %1.42 %
มกราคม1,906.211,906.211,982.282,420.802,064.79543.44-27.00 %-8.32 %72.59 %
กุมภาพันธ์1,906.211,906.211,303.022,924.812,113.561,824.79-53.44 %-10.88 %-40.04 %
มีนาคม1,906.211,792.121,207.943,198.991,740.523,610.79-67.82 %2.88 %-198.92 %
เมษายน1,887.201,773.101,906.212,575.2385.581,535.73-36.46 %95.17 %19.44 %
พฤษภาคม1,868.181,811.131,906.212,704.841,802.49281.94-44.78 %0.48 %85.21 %
มิถุนายน1,868.181,830.151,906.212,209.242,464.001,993.94-18.26 %-34.63 %-4.60 %
กรกฎาคม1,868.181,849.171,906.211,986.981,443.35511.78-6.36 %21.95 %73.15 %
สิงหาคม1,849.171,849.171,849.172,821.093,064.41355.85-52.56 %-65.72 %80.76 %
รวม 6 เดือน11,323.1811,114.0110,700.9915,455.7710,451.4010,420.41-36.50 %5.96 %2.62 %
รวม 12 เดือน22,570.3022,018.8521,382.9430,952.1421,051.7518,710.43-37.14 %4.39 %12.50 %