เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน740.40759.42816.47525.45198.59350.5429.03 %73.85 %57.07 %
ตุลาคม740.40759.42816.47337.59135.80230.5054.40 %82.12 %71.77 %
พฤศจิกายน721.39854.50759.42369.02255.74156.2848.85 %70.07 %79.42 %
ธันวาคม740.40854.50797.45258.91506.46344.2165.03 %40.73 %56.84 %
มกราคม740.40854.50816.47467.57266.95272.3736.85 %68.76 %66.64 %
กุมภาพันธ์740.40854.50816.47478.57432.10309.9835.36 %49.43 %62.03 %
มีนาคม854.50759.42835.48431.09160.77220.7849.55 %78.83 %73.57 %
เมษายน835.48759.42816.47380.43106.41256.4654.47 %85.99 %68.59 %
พฤษภาคม721.39759.42759.42296.02185.6587.6558.96 %75.55 %88.46 %
มิถุนายน721.39816.47759.42474.24221.51274.8834.26 %72.87 %63.80 %
กรกฎาคม721.39759.42816.47336.49182.99104.7153.36 %75.90 %87.18 %
สิงหาคม721.39797.45930.56381.97263.86272.5047.05 %66.91 %70.72 %
รวม 6 เดือน4,423.394,936.844,822.752,437.111,795.641,663.9044.90 %63.63 %65.50 %
รวม 12 เดือน8,998.939,588.449,740.574,737.352,916.832,880.8747.36 %69.58 %70.42 %