เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน949.80
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม949.80375.2560.49 %
เมษายน949.80489.5548.46 %
พฤษภาคม949.80399.4557.94 %
มิถุนายน949.80482.6049.19 %
กรกฎาคม949.80643.0532.30 %
สิงหาคม949.80
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน