เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม695.93324.4153.39 %
เมษายน695.93349.0149.85 %
พฤษภาคม695.93
มิถุนายน695.93
กรกฎาคม695.93
สิงหาคม695.93
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน