เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม143.30
พฤศจิกายน143.29
ธันวาคม143.30
มกราคม352.78
กุมภาพันธ์352.78
มีนาคม1,020.98352.7965.45 %
เมษายน1,039.68178.5582.83 %
พฤษภาคม1,030.72178.5582.68 %
มิถุนายน1,014.36178.5582.40 %
กรกฎาคม1,041.97361.1665.34 %
สิงหาคม1,008.98355.1364.80 %
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน