เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม25,859.00
พฤศจิกายน15,247.50
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์19,190.00
มีนาคม13,738.90
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม12,160.00
สิงหาคม18,525.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน