เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน535.86687.99
ตุลาคม535.86687.99364.6431.95 %
พฤศจิกายน535.86687.99800.60-16.37 %
ธันวาคม535.86687.99120.70775.1377.48 %-12.67 %
มกราคม535.86687.99853.70-59.31 %
กุมภาพันธ์535.86687.99293.9457.28 %
มีนาคม535.86535.86687.99694.151,012.46313.50-29.54 %-88.94 %54.43 %
เมษายน535.86535.86687.99150.07464.25527.9271.99 %13.36 %23.27 %
พฤษภาคม535.86535.86687.99629.9944.41-17.57 %91.71 %
มิถุนายน535.86535.86687.99360.14755.40341.0132.79 %-40.97 %50.43 %
กรกฎาคม535.86535.86687.990.95844.1299.82 %-57.53 %
สิงหาคม535.86535.86351.60219.6434.39 %
รวม 6 เดือน3,215.164,127.94
รวม 12 เดือน6,430.32