เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม729.73249.40
พฤศจิกายน437.10332.77
ธันวาคม177.25385.03
มกราคม17,100.00403.91
กุมภาพันธ์72.18382.00
มีนาคม995.57171.32382.0082.79 %
เมษายน1,014.27711.07382.0029.89 %
พฤษภาคม1,005.31334.69356.9766.71 %
มิถุนายน988.95172.5432.2882.55 %
กรกฎาคม1,016.56703.0032.2030.85 %
สิงหาคม993.67106.40985.5989.29 %
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน