เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน706.24
ตุลาคม706.24296.19527.77
พฤศจิกายน706.24142.28623.32498.3179.85 %
ธันวาคม725.25343.53405.54720.6352.63 %
มกราคม725.25480.70652.51536.1533.72 %
กุมภาพันธ์703.97405.82
มีนาคม883.02593.75
เมษายน1,130.96586.90
พฤษภาคม442.36443.93
มิถุนายน427.78252.30
กรกฎาคม790.88410.79
สิงหาคม505.39
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน