เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม439.65
พฤศจิกายน536.32
ธันวาคม424.56
มกราคม424.561,065.83
กุมภาพันธ์240.40327.29
มีนาคม1,119.001,886.06
เมษายน1,417.74376.05
พฤษภาคม176.45
มิถุนายน1,028.70584.95
กรกฎาคม1,381.19318.05
สิงหาคม1,381.191,199.89
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน