เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,227.321,227.321,227.32417.0566.02 %
ตุลาคม1,227.321,227.321,227.329,311.50381.90-658.69 %68.88 %
พฤศจิกายน1,227.321,227.321,227.329,500.00347.70-674.04 %71.67 %
ธันวาคม1,227.321,227.321,227.32600.00347.7051.11 %71.67 %
มกราคม1,227.32853.771,227.32352.92434.1558.66 %64.63 %
กุมภาพันธ์1,227.32872.781,227.32352.92417.0559.56 %66.02 %
มีนาคม1,227.321,227.321,227.32468.35452.2061.84 %63.16 %
เมษายน1,227.321,227.32866.0146,718.00417.05-3,706.51 %51.84 %
พฤษภาคม1,227.321,227.32866.01570.00436.0553.56 %49.65 %
มิถุนายน1,227.321,227.32866.01565.25436.0553.94 %49.65 %
กรกฎาคม1,227.321,227.32885.03646.00475.0047.36 %46.33 %
สิงหาคม1,227.321,227.32827.98417.05475.0066.02 %42.63 %
รวม 6 เดือน7,363.926,635.837,363.922,345.5568.15 %
รวม 12 เดือน14,727.8413,999.7512,902.285,036.9060.96 %