เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน559.88
ตุลาคม634.51
พฤศจิกายน
ธันวาคม839.76
มกราคม841.61
กุมภาพันธ์115.43
มีนาคม676.40
เมษายน688.08
พฤษภาคม746.70
มิถุนายน229.24
กรกฎาคม1,049.76
สิงหาคม441.45
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน