เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม403.20
มกราคม489.09
กุมภาพันธ์396.70
มีนาคม423.36
เมษายน405.57
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม334.29
สิงหาคม475.96
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน