เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน706.58456.52
ตุลาคม706.58453.54
พฤศจิกายน706.58238.32
ธันวาคม706.58347.00
มกราคม706.58352.90
กุมภาพันธ์706.58362.53
มีนาคม431.73
เมษายน208.68
พฤษภาคม183.24
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน4,239.482,210.80
รวม 12 เดือน