เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน696.15696.061,095.390.95626.05474.0599.86 %10.06 %56.72 %
ตุลาคม677.13696.061,095.39633.65620.35510.156.42 %10.88 %53.43 %
พฤศจิกายน677.13696.061,095.39639.35628.90552.905.58 %9.65 %49.52 %
ธันวาคม677.13696.061,095.39637.45624.15513.005.86 %10.33 %53.17 %
มกราคม677.13696.061,095.39640.30568.10563.355.44 %18.38 %48.57 %
กุมภาพันธ์677.13696.061,095.39635.55571.906.14 %17.84 %
มีนาคม677.13696.06639.35593.755.58 %14.70 %
เมษายน677.13696.06638.40647.905.72 %6.92 %
พฤษภาคม677.13696.06635.55537.706.14 %22.75 %
มิถุนายน677.13696.06631.75516.806.70 %25.75 %
กรกฎาคม677.13634.60480.706.28 %
สิงหาคม677.13632.70494.956.56 %
รวม 6 เดือน4,081.804,176.366,572.343,187.253,639.4521.92 %12.86 %
รวม 12 เดือน8,144.586,999.606,911.2514.06 %