เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,302.961,360.001,302.96416.10539.600.9068.07 %60.32 %99.93 %
ตุลาคม1,398.041,360.001,302.96397.10391.40427.5071.60 %71.22 %67.19 %
พฤศจิกายน1,340.991,360.001,302.96428.45466.45286.9068.05 %65.70 %77.98 %
ธันวาคม1,245.911,360.001,302.96482.60520.60423.7061.27 %61.72 %67.48 %
มกราคม1,302.961,360.001,340.99634.60426.55342.0051.30 %68.64 %74.50 %
กุมภาพันธ์1,360.001,360.001,264.92449.35442.70337.2566.96 %67.45 %73.34 %
มีนาคม1,398.041,360.001,264.92594.70442.7057.46 %65.00 %
เมษายน1,302.961,379.02570.00337.2556.25 %75.54 %
พฤษภาคม1,360.001,245.91511.10338.1062.42 %72.86 %
มิถุนายน1,398.041,379.02492.10328.6064.80 %76.17 %
กรกฎาคม1,379.021,379.02660.25289.6952.12 %78.99 %
สิงหาคม1,321.971,379.02683.05295.1348.33 %78.60 %
รวม 6 เดือน7,950.868,160.007,817.752,808.202,787.301,818.2564.68 %65.84 %76.74 %
รวม 12 เดือน16,110.8915,844.666,319.403,849.7360.78 %75.70 %