เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน547,740294,946300,753154,288181,412177,71971.83 %38.49 %40.91 %
ตุลาคม554,624309,879279,206162,640180,244163,48070.68 %41.83 %41.45 %
พฤศจิกายน564,228302,377284,703158,202175,202156,84971.96 %42.06 %44.91 %
ธันวาคม540,607267,340281,454145,460166,347160,98073.09 %37.78 %42.80 %
มกราคม544,416314,331273,489207,753179,017154,30761.84 %43.05 %43.58 %
กุมภาพันธ์578,800292,135281,154189,487162,163146,90067.26 %44.49 %47.75 %
มีนาคม584,030327,329337,874213,367191,455173,12363.47 %41.51 %48.76 %
เมษายน604,540325,449288,671190,096173,313157,42168.56 %46.75 %45.47 %
พฤษภาคม595,925310,072310,198201,135171,865150,32166.25 %44.57 %51.54 %
มิถุนายน573,064317,320327,888190,683184,960157,68166.73 %41.71 %51.91 %
กรกฎาคม566,646297,127282,536201,620170,704149,29864.42 %42.55 %47.16 %
สิงหาคม559,524298,305291,431203,715180,808149,09963.59 %39.39 %48.84 %
รวมทั้งปี6,814,1443,656,6113,539,3592,218,4462,117,4911,897,17967.44 %42.09 %46.40 %