เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน119,530101,433104,27158,00054,00055,00051.48 %46.76 %47.25 %
ตุลาคม120,366104,62593,03559,00058,00045,00050.98 %44.56 %51.63 %
พฤศจิกายน121,327102,14393,90653,00048,00044,00056.32 %53.01 %53.14 %
ธันวาคม105,86986,79690,37546,00044,00044,00056.55 %49.31 %51.31 %
มกราคม101,102106,86889,89250,00055,00043,00050.54 %48.53 %52.16 %
กุมภาพันธ์105,33195,29889,39246,00050,00043,00056.33 %47.53 %51.90 %
มีนาคม114,838107,868114,25053,00057,00055,00053.85 %47.16 %51.86 %
เมษายน116,083105,57185,07953,00053,00045,00054.34 %49.80 %47.11 %
พฤษภาคม106,756108,87390,48159,00053,00050,00044.73 %51.32 %44.74 %
มิถุนายน102,706106,364103,05351,00053,00056,00050.34 %50.17 %45.66 %
กรกฎาคม100,786103,52095,16156,00054,00048,00044.44 %47.84 %49.56 %
สิงหาคม102,85299,82399,32355,00052,00043,00046.53 %47.91 %56.71 %
รวมทั้งปี1,317,5471,229,1811,148,216639,000631,000571,00051.50 %48.67 %50.27 %