เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน จากทั้งหมด 40 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,361,5101,400,2701,384,267961,313976,783938,50129.39 %30.24 %32.20 %
ตุลาคม1,368,3211,452,1601,254,8641,003,691985,047902,79226.65 %32.17 %28.06 %
พฤศจิกายน1,401,4261,403,0601,316,762992,211913,196946,37929.20 %34.91 %28.13 %
ธันวาคม1,297,5811,273,5271,264,597886,841858,064861,63631.65 %32.62 %31.86 %
มกราคม1,367,9851,449,8711,218,716942,7911,009,833829,35731.08 %30.35 %31.95 %
กุมภาพันธ์1,346,4591,366,2191,247,021909,998881,030801,43132.42 %35.51 %35.73 %
มีนาคม1,470,6171,483,0471,462,2221,045,4981,030,6161,000,73928.91 %30.51 %31.56 %
เมษายน1,444,6201,425,7651,243,586998,064997,869923,43930.91 %30.01 %25.74 %
พฤษภาคม1,532,1031,391,6941,328,2971,112,497974,725973,55727.39 %29.96 %26.71 %
มิถุนายน1,410,9541,413,5031,401,618965,726965,2081,009,76031.56 %31.72 %27.96 %
กรกฎาคม1,414,4001,363,9471,311,7061,000,073990,830929,46329.29 %27.36 %29.14 %
สิงหาคม1,409,7491,365,9241,917,051986,2361,029,971899,51030.04 %24.60 %53.08 %
รวมทั้งปี16,825,72616,788,98616,350,70811,804,93911,613,17311,016,56429.84 %30.83 %32.62 %