เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน595,572584,145605,700723,628712,883722,183-21.50 %-22.04 %-19.23 %
ตุลาคม613,129600,495536,643739,971774,340636,661-20.69 %-28.95 %-18.64 %
พฤศจิกายน624,257587,017578,334749,575684,161613,633-20.07 %-16.55 %-6.10 %
ธันวาคม585,179524,348543,844675,815618,563630,382-15.49 %-17.97 %-15.91 %
มกราคม604,889627,209508,805677,030602,746563,246-11.93 %3.90 %-10.70 %
กุมภาพันธ์593,506580,941531,585687,289685,967611,932-15.80 %-18.08 %-15.11 %
มีนาคม613,258645,568639,184837,674802,429807,456-36.59 %-24.30 %-26.33 %
เมษายน606,722613,707546,522814,627727,933661,384-34.27 %-18.61 %-21.02 %
พฤษภาคม629,076600,986582,070821,634752,652646,677-30.61 %-25.24 %-11.10 %
มิถุนายน590,848611,201616,215778,063743,690771,763-31.69 %-21.68 %-25.24 %
กรกฎาคม621,159568,402567,722767,325726,537620,081-23.53 %-27.82 %-9.22 %
สิงหาคม586,866582,965584,146772,506747,343584,561-31.63 %-28.20 %-0.07 %
รวมทั้งปี7,264,4607,126,9846,840,7719,045,1378,579,2447,869,959-24.51 %-20.38 %-15.04 %