เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน598,769615,493617,068746,623788,855805,333-24.69 %-28.17 %-30.51 %
ตุลาคม591,313632,408566,001767,956846,436661,142-29.87 %-33.84 %-16.81 %
พฤศจิกายน602,896599,623570,774800,284766,002720,629-32.74 %-27.75 %-26.25 %
ธันวาคม556,739556,250544,900726,245698,169720,501-30.45 %-25.51 %-32.23 %
มกราคม755,330754,993532,593746,542812,683645,6761.16 %-7.64 %-21.23 %
กุมภาพันธ์581,293595,401568,404757,805757,990679,011-30.37 %-27.31 %-19.46 %
มีนาคม632,108646,935670,699906,661843,809846,395-43.43 %-30.43 %-26.20 %
เมษายน621,012592,546565,144780,565794,220666,735-25.69 %-34.04 %-17.98 %
พฤษภาคม619,456597,538579,228924,498846,833734,719-49.24 %-41.72 %-26.84 %
มิถุนายน613,139630,648612,897827,836861,606793,645-35.02 %-36.62 %-29.49 %
กรกฎาคม635,643614,270580,528841,614830,811691,251-32.40 %-35.25 %-19.07 %
สิงหาคม618,799615,248591,029856,631847,649649,051-38.43 %-37.77 %-9.82 %
รวมทั้งปี7,426,4967,451,3556,999,2669,683,2609,695,0628,614,088-30.39 %-30.11 %-23.07 %