เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน125,142129,210131,954218,633206,479155,754-74.71 %-59.80 %-18.04 %
ตุลาคม128,550132,217118,938235,411220,075140,793-83.13 %-66.45 %-18.38 %
พฤศจิกายน133,692129,172125,045229,207200,63089,726-71.44 %-55.32 %28.25 %
ธันวาคม117,505112,755123,469205,327183,116143,756-74.74 %-62.40 %-16.43 %
มกราคม129,141138,741118,515222,459229,659136,765-72.26 %-65.53 %-15.40 %
กุมภาพันธ์124,398125,480123,724217,021199,8891,387,501-74.46 %-59.30 %-1,021.45 %
มีนาคม135,198141,897124,886241,338237,173176,779-78.51 %-67.14 %-41.55 %
เมษายน125,391140,183104,778234,309220,965115,695-86.86 %-57.63 %-10.42 %
พฤษภาคม140,083144,804107,650234,428216,793140,656-67.35 %-49.72 %-30.66 %
มิถุนายน126,842137,553103,666211,471219,127151,664-66.72 %-59.30 %-46.30 %
กรกฎาคม130,337129,98693,028210,958203,621116,181-61.86 %-56.65 %-24.89 %
สิงหาคม131,877131,96395,095217,589208,344133,248-64.99 %-57.88 %-40.12 %
รวมทั้งปี1,548,1571,593,9621,370,7472,678,1512,545,8712,888,518-72.99 %-59.72 %-110.73 %