เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 82 หน่วยงาน จากทั้งหมด 97 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,713,8192,674,0093,275,0502,537,1082,608,5772,619,7636.51 %2.45 %20.01 %
ตุลาคม2,766,8282,750,7072,463,2352,698,4152,722,0512,543,7422.47 %1.04 %-3.27 %
พฤศจิกายน2,902,2872,641,7432,574,2532,765,3972,378,8302,378,0934.72 %9.95 %7.62 %
ธันวาคม2,636,4922,475,5722,499,4602,392,8662,202,6812,356,6729.24 %11.02 %5.71 %
มกราคม2,749,4092,781,2272,423,0222,432,8812,636,5012,278,28411.51 %5.20 %5.97 %
กุมภาพันธ์2,796,8882,705,3812,566,4412,444,4332,445,5212,246,58112.60 %9.61 %12.46 %
มีนาคม3,145,0683,642,9602,936,2672,794,5442,945,1022,920,78311.15 %19.16 %0.53 %
เมษายน3,092,0452,793,0842,611,7692,782,0282,764,3942,444,05510.03 %1.03 %6.42 %
พฤษภาคม3,017,2832,799,1162,695,7592,931,0512,666,0322,458,6752.86 %4.75 %8.79 %
มิถุนายน2,827,5562,808,3292,775,4992,750,5402,763,5412,505,1302.72 %1.59 %9.74 %
กรกฎาคม2,811,6582,742,5822,560,3552,696,7202,632,4472,353,8234.09 %4.02 %8.07 %
สิงหาคม2,818,4712,748,4682,607,9902,701,8152,694,1912,222,6284.14 %1.97 %14.78 %
รวมทั้งปี34,277,80433,563,17831,989,09931,927,79831,459,86829,328,2296.86 %6.27 %8.32 %