เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน302,893311,926320,974591,000609,000644,000-95.12 %-95.24 %-100.64 %
ตุลาคม310,051327,233297,464630,000651,000587,000-103.19 %-98.94 %-97.33 %
พฤศจิกายน319,482307,808307,032622,000571,000574,400-94.69 %-85.51 %-87.08 %
ธันวาคม294,821289,068300,495576,000537,000532,000-95.37 %-85.77 %-77.04 %
มกราคม307,326327,114286,883600,000626,000479,000-95.23 %-91.37 %-66.97 %
กุมภาพันธ์293,431310,811297,974560,000557,000481,000-90.85 %-79.21 %-61.42 %
มีนาคม313,035339,670346,545648,000645,000629,000-107.01 %-89.89 %-81.51 %
เมษายน316,180339,283312,083602,000588,000454,000-90.40 %-73.31 %-45.47 %
พฤษภาคม347,931331,667307,817683,000574,000462,000-96.30 %-73.07 %-50.09 %
มิถุนายน328,101333,549335,689633,000616,000498,000-92.93 %-84.68 %-48.35 %
กรกฎาคม322,367320,245319,031648,000616,000456,000-101.01 %-92.35 %-42.93 %
สิงหาคม322,032315,432325,577650,000640,000428,000-101.84 %-102.90 %-31.46 %
รวมทั้งปี3,777,6513,853,8053,757,5637,443,0007,230,0006,224,400-97.03 %-87.61 %-65.65 %