เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 3 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน543,994545,639560,902439,344423,395446,79519.24 %22.40 %20.34 %
ตุลาคม552,483567,608393,131403,474437,287296,02226.97 %22.96 %24.70 %
พฤศจิกายน553,505549,455408,623357,128398,083360,30935.48 %27.55 %11.82 %
ธันวาคม552,483529,126396,011383,496306,314347,50230.59 %42.11 %12.25 %
มกราคม537,136559,912380,171361,821416,304225,81832.64 %25.65 %40.60 %
กุมภาพันธ์551,516550,445395,112434,926424,100323,62521.14 %22.95 %18.09 %
มีนาคม579,340581,077432,012438,845352,265451,97724.25 %39.38 %-4.62 %
เมษายน602,959585,704424,284463,084308,574244,89923.20 %47.32 %42.28 %
พฤษภาคม600,442609,938440,652301,137266,200386,93549.85 %56.36 %12.19 %
มิถุนายน572,525574,257432,827382,614265,680356,43233.17 %53.73 %17.65 %
กรกฎาคม565,912575,305423,372361,572362,770578,90336.11 %36.94 %-36.74 %
สิงหาคม556,320565,684424,812542,879501,284390,8422.42 %11.38 %8.00 %
รวมทั้งปี6,768,6156,794,1495,111,9094,870,3204,462,2564,410,05928.05 %34.32 %13.73 %