เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จากทั้งหมด 96 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน932,566862,3631,111,252670,648653,611559,40728.09 %24.21 %49.66 %
ตุลาคม876,236814,152994,982629,338635,776540,04028.18 %21.91 %45.72 %
พฤศจิกายน912,238845,1511,064,626615,787629,612533,07232.50 %25.50 %49.93 %
ธันวาคม906,819773,367983,603579,570614,341500,73036.09 %20.56 %49.09 %
มกราคม913,176930,739962,961574,218688,203544,02837.12 %26.06 %43.50 %
กุมภาพันธ์872,355865,3961,045,949597,422606,943490,44831.52 %29.87 %53.11 %
มีนาคม952,565959,8981,112,440695,458741,686717,27726.99 %22.73 %35.52 %
เมษายน931,1871,524,7511,036,572635,977739,606627,18431.70 %51.49 %39.49 %
พฤษภาคม992,508899,5441,092,676605,076804,732685,02139.04 %10.54 %37.31 %
มิถุนายน1,034,829884,0491,125,041668,435775,024701,36035.41 %12.33 %37.66 %
กรกฎาคม968,257870,099975,755675,934597,462710,20330.19 %31.33 %27.22 %
สิงหาคม1,066,147935,5401,017,129680,735621,305682,01536.15 %33.59 %32.95 %
รวมทั้งปี11,358,88111,165,04912,522,9857,628,6018,108,3047,290,78532.84 %27.38 %41.78 %