เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 62 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน808,196758,380779,542471,973431,789455,63641.60 %43.06 %41.55 %
ตุลาคม811,235777,088746,971444,257449,964466,25345.24 %42.10 %37.58 %
พฤศจิกายน820,728777,144742,046525,620492,763419,11835.96 %36.59 %43.52 %
ธันวาคม816,956732,708721,478495,563420,128425,62839.34 %42.66 %41.01 %
มกราคม813,912783,886703,046468,450483,504360,26142.44 %38.32 %48.76 %
กุมภาพันธ์813,409780,924731,876469,279463,862413,29342.31 %40.60 %43.53 %
มีนาคม827,107753,518797,171510,199627,153547,10438.32 %16.77 %31.37 %
เมษายน835,011728,079722,349434,026448,443439,97548.02 %38.41 %39.09 %
พฤษภาคม849,427718,941737,322492,350452,777451,16642.04 %37.02 %38.81 %
มิถุนายน835,762715,417739,887489,600465,314463,09041.42 %34.96 %37.41 %
กรกฎาคม810,668745,041711,605482,531447,610466,24340.48 %39.92 %34.48 %
สิงหาคม821,167746,750721,157572,421493,497530,16630.29 %33.91 %26.48 %
รวมทั้งปี9,863,5789,017,8758,854,4515,856,2695,676,8065,437,93240.63 %37.05 %38.59 %