เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน928,595910,921927,451245,067235,844228,57973.61 %74.11 %75.35 %
ตุลาคม917,459949,236901,533266,288280,069249,61570.98 %70.50 %72.31 %
พฤศจิกายน948,759961,079930,868254,027272,271218,35873.23 %71.67 %76.54 %
ธันวาคม935,375923,768925,991269,512229,299222,44271.19 %75.18 %75.98 %
มกราคม921,024954,766894,352259,660268,771203,90071.81 %71.85 %77.20 %
กุมภาพันธ์954,847924,112898,477253,676256,622238,07373.43 %72.23 %73.50 %
มีนาคม972,069977,801964,543285,017277,650292,90270.68 %71.60 %69.63 %
เมษายน957,203954,887925,207398,771261,403227,45858.34 %72.62 %75.42 %
พฤษภาคม967,162987,977931,468293,807263,076245,33369.62 %73.37 %73.66 %
มิถุนายน933,185941,283913,808264,480250,396223,44871.66 %73.40 %75.55 %
กรกฎาคม928,793958,955896,697259,550279,152238,38472.06 %70.89 %73.42 %
สิงหาคม926,308951,602898,774257,741265,204230,65072.18 %72.13 %74.34 %
รวมทั้งปี11,290,77811,396,38811,009,1693,307,5963,139,7572,819,14370.71 %72.45 %74.39 %