เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 64 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน422,203418,448406,004301,883314,236338,44128.50 %24.90 %16.64 %
ตุลาคม451,315431,316380,195311,010309,770303,95631.09 %28.18 %20.05 %
พฤศจิกายน492,767464,929430,787316,138319,787260,34835.84 %31.22 %39.56 %
ธันวาคม445,551405,819396,537292,135275,170261,91234.43 %32.19 %33.95 %
มกราคม450,520448,629380,469275,586296,289204,49438.83 %33.96 %46.25 %
กุมภาพันธ์451,389441,493404,961297,025301,563260,51234.20 %31.69 %35.67 %
มีนาคม431,649487,653485,367343,516331,138342,83420.42 %32.10 %29.37 %
เมษายน425,427391,843341,142321,854321,873284,20024.35 %17.86 %16.69 %
พฤษภาคม479,145458,102361,646350,012310,406302,50026.95 %32.24 %16.35 %
มิถุนายน476,283459,523411,938355,707315,283323,99825.32 %31.39 %21.35 %
กรกฎาคม475,516444,961395,305329,097339,372283,16030.79 %23.73 %28.37 %
สิงหาคม475,364436,140400,766286,918350,546315,82839.64 %19.63 %21.19 %
รวมทั้งปี5,477,1305,288,8564,795,1183,780,8803,785,4323,482,18330.97 %28.43 %27.38 %