เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จากทั้งหมด 48 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน993,3711,007,881333,348188,862164,336203,79880.99 %83.69 %38.86 %
ตุลาคม1,083,0631,078,094315,158188,570182,514175,57582.59 %83.07 %44.29 %
พฤศจิกายน1,027,063938,415325,462185,062183,308163,56781.98 %80.47 %49.74 %
ธันวาคม1,018,180863,105310,362180,657158,081162,52682.26 %81.68 %47.63 %
มกราคม1,023,052937,914294,045163,501168,396139,59184.02 %82.05 %52.53 %
กุมภาพันธ์1,193,050916,355312,945166,502175,792150,00986.04 %80.82 %52.07 %
มีนาคม1,113,4161,025,230354,396226,276222,902205,22479.68 %78.26 %42.09 %
เมษายน1,127,3921,017,798320,854184,789199,281179,21383.61 %80.42 %44.14 %
พฤษภาคม1,105,2741,002,650337,117201,375206,956200,04481.78 %79.36 %40.66 %
มิถุนายน1,008,941936,093351,271198,538199,444202,05380.32 %78.69 %42.48 %
กรกฎาคม1,017,876956,890336,397184,644198,917197,77581.86 %79.21 %41.21 %
สิงหาคม1,045,315912,333339,109178,810197,729172,86882.89 %78.33 %49.02 %
รวมทั้งปี12,755,99311,592,7583,930,4652,247,5852,257,6562,152,24382.38 %80.53 %45.24 %