เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน346,412330,755339,333158,340250,088190,34754.29 %24.39 %43.91 %
ตุลาคม345,596333,193314,869196,955226,517204,27643.01 %32.02 %35.12 %
พฤศจิกายน341,512326,701334,203204,517203,534184,93440.11 %37.70 %44.66 %
ธันวาคม334,388302,837342,015186,244169,458175,05644.30 %44.04 %48.82 %
มกราคม331,884336,383292,931185,111184,172131,09744.22 %45.25 %55.25 %
กุมภาพันธ์351,931336,598320,611188,965186,765155,73546.31 %44.51 %51.43 %
มีนาคม370,067363,017355,680237,517218,846232,37735.82 %39.71 %34.67 %
เมษายน362,028354,723320,663216,808206,147207,06940.11 %41.89 %35.42 %
พฤษภาคม365,084355,747331,665251,207217,242206,10731.19 %38.93 %37.86 %
มิถุนายน345,243342,789332,292239,700211,996213,03630.57 %38.16 %35.89 %
กรกฎาคม340,710346,001319,028221,590225,728213,81834.96 %34.76 %32.98 %
สิงหาคม348,639355,037326,671231,845203,653198,60433.50 %42.64 %39.20 %
รวมทั้งปี4,183,4944,083,7823,929,9612,518,7992,504,1452,312,45639.79 %38.68 %41.16 %