เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 74 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน652,210639,137648,634300,684294,792285,55053.90 %53.88 %55.98 %
ตุลาคม646,451646,293575,879307,969310,650291,45952.36 %51.93 %49.39 %
พฤศจิกายน655,678783,778594,313296,452282,116228,31954.79 %64.01 %61.58 %
ธันวาคม600,681547,641548,238288,762245,535233,64351.93 %55.16 %57.38 %
มกราคม609,234617,131511,094257,885264,726203,00757.67 %57.10 %60.28 %
กุมภาพันธ์689,195597,697565,906279,864266,672216,93359.39 %55.38 %61.67 %
มีนาคม735,343674,159734,119345,513305,070339,30853.01 %54.75 %53.78 %
เมษายน737,801566,717669,359304,867322,759325,59458.68 %43.05 %51.36 %
พฤษภาคม705,942619,379661,562329,223375,441311,12753.36 %39.38 %52.97 %
มิถุนายน683,249593,113657,308361,735323,507301,71147.06 %45.46 %54.10 %
กรกฎาคม676,564605,365634,784332,147344,846298,84750.91 %43.03 %52.92 %
สิงหาคม673,9791,266,442661,435319,170328,361283,93752.64 %74.07 %57.07 %
รวมทั้งปี8,066,3258,156,8527,462,6313,724,2723,664,4763,319,43453.83 %55.07 %55.52 %