เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 75 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,002,1721,109,154967,250439,718406,336359,11456.12 %63.37 %62.87 %
ตุลาคม966,4701,070,804853,839423,474377,558357,54856.18 %64.74 %58.12 %
พฤศจิกายน1,015,359998,183820,575447,750346,767283,88955.90 %65.26 %65.40 %
ธันวาคม940,571946,264788,573389,346310,231264,84658.61 %67.22 %66.41 %
มกราคม932,321989,606767,363354,983324,189233,39461.92 %67.24 %69.58 %
กุมภาพันธ์1,056,5281,029,447827,631416,875306,858263,84860.54 %70.19 %68.12 %
มีนาคม1,192,7511,141,028963,401486,500343,102457,18259.21 %69.93 %52.55 %
เมษายน1,160,8781,016,722841,560424,292338,827334,45063.45 %66.67 %60.26 %
พฤษภาคม1,195,7401,105,338849,515507,477368,829351,79557.56 %66.63 %58.59 %
มิถุนายน1,178,6761,036,974875,019546,639402,173418,18053.62 %61.22 %52.21 %
กรกฎาคม1,125,8711,090,581882,425476,372436,342414,74857.69 %59.99 %53.00 %
สิงหาคม1,148,9451,064,114906,546486,227437,731396,29257.68 %58.86 %56.29 %
รวมทั้งปี12,916,28212,598,21510,343,6985,399,6534,398,9434,135,28658.19 %65.08 %60.02 %