เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน358,971370,569386,752209,869193,091237,12841.54 %47.89 %38.69 %
ตุลาคม348,764378,684353,319205,736221,647197,78641.01 %41.47 %44.02 %
พฤศจิกายน350,785344,699337,926189,574176,377157,38945.96 %48.83 %53.43 %
ธันวาคม329,937319,327317,595202,652132,575142,56438.58 %58.48 %55.11 %
มกราคม332,302345,314308,923151,048162,285124,86954.55 %53.00 %59.58 %
กุมภาพันธ์366,629384,362333,013174,962152,919139,12852.28 %60.21 %58.22 %
มีนาคม382,145406,351361,910245,490206,307220,86835.76 %49.23 %38.97 %
เมษายน388,195385,942340,974226,546214,437206,99541.64 %44.44 %39.29 %
พฤษภาคม394,465395,939346,114252,984244,010230,97635.87 %38.37 %33.27 %
มิถุนายน434,276408,086381,624260,918238,603242,03239.92 %41.53 %36.58 %
กรกฎาคม383,428422,090345,248238,246249,303251,00237.86 %40.94 %27.30 %
สิงหาคม399,571407,070367,363224,797243,037241,16643.74 %40.30 %34.35 %
รวมทั้งปี4,469,4674,568,4334,180,7632,582,8222,434,5902,391,90342.21 %46.71 %42.79 %