เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน423,405439,333454,178204,453223,779326,11451.71 %49.06 %28.20 %
ตุลาคม480,417440,919410,241195,493217,035224,58959.31 %50.78 %45.25 %
พฤศจิกายน422,741427,166423,969211,324234,499181,00050.01 %45.10 %57.31 %
ธันวาคม406,976385,821388,689214,315185,673181,31047.34 %51.88 %53.35 %
มกราคม409,894424,537371,537151,260194,125165,27163.10 %54.27 %55.52 %
กุมภาพันธ์447,684421,729408,086186,343203,034174,31158.38 %51.86 %57.29 %
มีนาคม503,529482,120474,063212,187260,702264,10157.86 %45.93 %44.29 %
เมษายน483,982461,057440,347194,254221,523236,15859.86 %51.95 %46.37 %
พฤษภาคม474,066485,740459,620234,367238,105241,91850.56 %50.98 %47.37 %
มิถุนายน478,421455,799481,494264,476248,200255,64044.72 %45.55 %46.91 %
กรกฎาคม479,011458,102450,565239,892269,711284,88649.92 %41.12 %36.77 %
สิงหาคม501,825450,363458,401229,349262,345241,84154.30 %41.75 %47.24 %
รวมทั้งปี5,511,9505,332,6855,221,1902,537,7132,758,7312,777,13753.96 %48.27 %46.81 %