เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน372,593381,753370,766155,762184,332131,64058.20 %51.71 %64.50 %
ตุลาคม399,155430,526332,510150,426165,188148,54462.31 %61.63 %55.33 %
พฤศจิกายน379,227346,736327,424150,324141,222129,18660.36 %59.27 %60.54 %
ธันวาคม297,939279,385282,022145,766119,750127,50851.08 %57.14 %54.79 %
มกราคม308,306329,750273,447118,582113,131112,26261.54 %65.69 %58.95 %
กุมภาพันธ์324,016315,458297,550125,271102,088120,31961.34 %67.64 %59.56 %
มีนาคม357,487374,111386,907148,842135,560138,98958.36 %63.76 %64.08 %
เมษายน365,431363,963273,923163,034142,282146,51555.39 %60.91 %46.51 %
พฤษภาคม388,381364,256295,257197,801166,515173,28949.07 %54.29 %41.31 %
มิถุนายน372,437371,980302,594171,824170,882162,75653.86 %54.06 %46.21 %
กรกฎาคม375,180370,458295,680188,973169,716172,32249.63 %54.19 %41.72 %
สิงหาคม356,353361,919298,125160,274126,703168,37055.02 %64.99 %43.52 %
รวมทั้งปี4,296,5044,290,2963,736,2061,876,8791,737,3691,731,69956.32 %59.50 %53.65 %