เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน616,915595,330690,526402,078347,471494,30234.82 %41.63 %28.42 %
ตุลาคม628,327718,154592,572364,721352,658497,14241.95 %50.89 %16.10 %
พฤศจิกายน589,824655,335577,380350,804324,039392,29940.52 %50.55 %32.06 %
ธันวาคม565,518569,696510,739322,027245,748324,66743.06 %56.86 %36.43 %
มกราคม546,232627,069445,610294,247258,100298,92446.13 %58.84 %32.92 %
กุมภาพันธ์602,395650,457521,447310,040252,170327,58548.53 %61.23 %37.18 %
มีนาคม675,161621,677656,527349,978330,485509,21448.16 %46.84 %22.44 %
เมษายน744,595609,964613,121356,320270,865392,54152.15 %55.59 %35.98 %
พฤษภาคม944,539638,412627,985389,191382,354473,21158.80 %40.11 %24.65 %
มิถุนายน952,340645,182612,323421,490399,922547,23855.74 %38.01 %10.63 %
กรกฎาคม698,178886,991613,476410,863510,134469,13041.15 %42.49 %23.53 %
สิงหาคม694,178869,452630,743389,267544,674502,65443.92 %37.35 %20.31 %
รวมทั้งปี8,258,2028,087,7177,092,4494,361,0274,218,6205,228,90747.19 %47.84 %26.28 %