เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน636,978569,208538,257346,425355,245458,03045.61 %37.59 %14.90 %
ตุลาคม591,223588,316484,275346,505337,151309,01341.39 %42.69 %36.19 %
พฤศจิกายน589,990483,961476,567299,721288,927254,82549.20 %40.30 %46.53 %
ธันวาคม1,065,033435,508431,354273,945216,888229,43674.28 %50.20 %46.81 %
มกราคม536,068481,398386,316245,816263,494201,21454.14 %45.26 %47.91 %
กุมภาพันธ์578,904488,683434,283270,152339,188207,54553.33 %30.59 %52.21 %
มีนาคม642,122529,474541,524371,946350,837322,38142.08 %33.74 %40.47 %
เมษายน650,717474,292502,822343,570360,888322,05747.20 %23.91 %35.95 %
พฤษภาคม945,886512,742508,602377,113414,634346,68460.13 %19.13 %31.84 %
มิถุนายน648,158504,382517,141388,052374,804368,89940.13 %25.69 %28.67 %
กรกฎาคม624,175554,540500,142423,809372,445359,04732.10 %32.84 %28.21 %
สิงหาคม922,231521,792502,727385,646343,604350,98058.18 %34.15 %30.18 %
รวมทั้งปี8,431,4856,144,2965,824,0084,072,7014,018,1053,730,11251.70 %34.60 %35.95 %