เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จากทั้งหมด 79 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน939,271893,007896,655594,120471,579313,63436.75 %47.19 %65.02 %
ตุลาคม929,782904,068797,131483,737513,807493,98747.97 %43.17 %38.03 %
พฤศจิกายน896,733839,160806,360480,441448,768421,13746.42 %46.52 %47.77 %
ธันวาคม860,169761,812724,577377,053360,765342,57456.17 %52.64 %52.72 %
มกราคม833,935828,017663,871320,316385,097269,08761.59 %53.49 %59.47 %
กุมภาพันธ์949,663833,198761,956355,718408,192299,80262.54 %51.01 %60.65 %
มีนาคม1,012,906959,198891,314424,122443,413478,93158.13 %53.77 %46.27 %
เมษายน1,031,543939,689884,465719,246355,369393,72730.27 %62.18 %55.48 %
พฤษภาคม983,777993,780921,779732,732397,513402,15125.52 %60.00 %56.37 %
มิถุนายน1,002,099945,777883,895774,808406,091408,64222.68 %57.06 %53.77 %
กรกฎาคม971,028939,524861,271554,563395,673825,05742.89 %57.89 %4.20 %
สิงหาคม931,753898,754877,194530,836490,112761,14643.03 %45.47 %13.23 %
รวมทั้งปี11,342,66010,735,9839,970,4696,347,6915,076,3805,409,87544.04 %52.72 %45.74 %