เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน679,187650,986647,033251,084262,810281,96663.03 %59.63 %56.42 %
ตุลาคม686,168655,278575,755349,939268,655247,16749.00 %59.00 %57.07 %
พฤศจิกายน664,884619,461571,577228,141225,639200,94065.69 %63.57 %64.84 %
ธันวาคม620,034551,708529,876204,014180,099193,58967.10 %67.36 %63.47 %
มกราคม605,193609,648494,524185,636204,409162,24869.33 %66.47 %67.19 %
กุมภาพันธ์684,394617,332556,164206,599195,832241,91569.81 %68.28 %56.50 %
มีนาคม732,072716,358662,370287,319257,724271,65560.75 %64.02 %58.99 %
เมษายน745,587676,596608,400279,683273,578314,88962.49 %59.57 %48.24 %
พฤษภาคม793,296729,302630,716296,486313,924307,21762.63 %56.96 %51.29 %
มิถุนายน792,707701,302639,351303,373385,387302,90961.73 %45.05 %52.62 %
กรกฎาคม775,474697,504619,215302,485320,072329,52060.99 %54.11 %46.78 %
สิงหาคม749,796659,499647,377268,686285,531383,88764.17 %56.70 %40.70 %
รวมทั้งปี8,528,7947,884,9757,182,3573,163,4463,173,6613,237,90362.91 %59.75 %54.92 %