เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จากทั้งหมด 71 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,013,4481,121,5951,224,843585,797640,739790,33342.20 %42.87 %35.47 %
ตุลาคม912,8531,089,599972,997571,515558,048609,07837.39 %48.78 %37.40 %
พฤศจิกายน937,707975,462963,530577,735531,390474,65938.39 %45.52 %50.74 %
ธันวาคม820,201872,181920,340492,978430,174445,79939.90 %50.68 %51.56 %
มกราคม842,1221,007,559773,509441,468452,045379,10247.58 %55.13 %50.99 %
กุมภาพันธ์904,949954,859870,211472,701436,482374,48547.76 %54.29 %56.97 %
มีนาคม1,041,3921,083,7471,104,819614,886532,327647,54340.96 %50.88 %41.39 %
เมษายน1,083,882979,650950,672565,459503,284549,34047.83 %48.63 %42.22 %
พฤษภาคม1,223,7891,289,2691,177,324614,035616,244646,67449.83 %52.20 %45.07 %
มิถุนายน1,114,1781,076,494966,348659,794570,649582,37340.78 %46.99 %39.73 %
กรกฎาคม1,295,5721,294,3691,106,175681,528652,180622,09147.40 %49.61 %43.76 %
สิงหาคม1,098,1771,140,778941,507636,087725,692563,08442.08 %36.39 %40.19 %
รวมทั้งปี12,288,26712,885,56311,972,2756,913,9826,649,2556,684,56143.74 %48.40 %44.17 %