เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 63 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน915,430904,610903,853422,441415,489469,40153.85 %54.07 %48.07 %
ตุลาคม914,032896,478824,480434,582439,425419,93952.45 %50.98 %49.07 %
พฤศจิกายน846,741833,995804,008394,464348,738419,40753.41 %58.18 %47.84 %
ธันวาคม789,939755,056722,858359,926298,583408,73454.44 %60.46 %43.46 %
มกราคม786,386773,191661,957309,617313,493278,51860.63 %59.45 %57.93 %
กุมภาพันธ์860,119830,084712,868335,061300,701261,06461.04 %63.77 %63.38 %
มีนาคม1,019,541951,903884,473435,484376,688390,38257.29 %60.43 %55.86 %
เมษายน1,031,744940,174872,667422,032339,704387,02059.10 %63.87 %55.65 %
พฤษภาคม1,008,2911,003,999878,801447,968398,008413,46855.57 %60.36 %52.95 %
มิถุนายน975,182963,048825,974446,875367,187392,27854.18 %61.87 %52.51 %
กรกฎาคม955,422996,508812,473459,195441,462401,34451.94 %55.70 %50.60 %
สิงหาคม905,898930,508827,617457,114432,265365,30049.54 %53.55 %55.86 %
รวมทั้งปี11,008,72410,779,5559,732,0304,924,7604,471,7424,606,85555.26 %58.52 %52.66 %