เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน455,966575,877450,350296,524258,119337,02034.97 %55.18 %25.16 %
ตุลาคม452,629588,765380,170302,698300,118274,63633.12 %49.03 %27.76 %
พฤศจิกายน431,815517,866383,322281,662242,081222,06634.77 %53.25 %42.07 %
ธันวาคม394,605469,930351,461258,863208,797204,42234.40 %55.57 %41.84 %
มกราคม397,125525,488331,227325,274232,367193,52118.09 %55.78 %41.57 %
กุมภาพันธ์452,528511,479374,552359,677222,681193,49220.52 %56.46 %48.34 %
มีนาคม499,979581,416459,802549,832287,701262,479-9.97 %50.52 %42.91 %
เมษายน513,914548,597442,860343,187272,716286,73733.22 %50.29 %35.25 %
พฤษภาคม507,630601,299448,798327,931296,983291,15635.40 %50.61 %35.13 %
มิถุนายน505,013573,078435,775324,694291,334310,01235.71 %49.16 %28.86 %
กรกฎาคม477,614562,372431,833300,263364,334290,56037.13 %35.21 %32.71 %
สิงหาคม469,262526,713441,506281,464339,048292,53740.02 %35.63 %33.74 %
รวมทั้งปี5,558,0796,582,8804,931,6563,952,0703,316,2783,158,63728.90 %49.62 %35.95 %