เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จากทั้งหมด 57 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน628,813637,434571,516360,920360,187348,35942.60 %43.49 %39.05 %
ตุลาคม597,500619,545543,918338,793307,126439,89043.30 %50.43 %19.13 %
พฤศจิกายน561,516570,709509,364296,981317,033286,83047.11 %44.45 %43.69 %
ธันวาคม525,568486,895458,359284,857240,371253,09645.80 %50.63 %44.78 %
มกราคม515,145518,165459,662222,820216,213217,71256.75 %58.27 %52.64 %
กุมภาพันธ์519,997556,360494,647212,244225,725228,99959.18 %59.43 %53.70 %
มีนาคม616,213648,148595,596283,843312,372325,37553.94 %51.81 %45.37 %
เมษายน665,820630,270529,315304,478310,383319,09054.27 %50.75 %39.72 %
พฤษภาคม693,589617,630573,821369,366331,631353,78146.75 %46.31 %38.35 %
มิถุนายน672,879588,955588,452385,222351,996365,71142.75 %40.23 %37.85 %
กรกฎาคม659,484611,324566,944375,058369,654394,31843.13 %39.53 %30.45 %
สิงหาคม632,862590,218581,547343,968361,656341,85145.65 %38.73 %41.22 %
รวมทั้งปี7,289,3857,075,6546,473,1383,778,5493,704,3463,875,01348.16 %47.65 %40.14 %